Dongeng Bahasa Sunda Pendek

Mendongeng
Cerita dongeng bahasa Sunda

Dongeng ada di hampir setiap peradaban manusia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang dongeng bahasa Sunda yang bisa kamu jadikan bacaan sebelum tidur.

Terdapat 5 jenis dongeng dalam sastra Pasundan, yaitu:

  • Dongeng sasatoan (Fabel) dengan tokoh utamanya adalah binatang
  • Dongeng sasakala (Legenda) adalah cerita asal mula suatu tempat atau kejadian
  • Dongeng sage (Babad) tentang kisah peperangan atau kepahlawanan di masa silam
  • Dongeng kahirupan jalma biasa (Parabel) adalah dongeng yang menceritakan sikap moral atau nilai keagamaan
  • Dongeng para nabi atau wali (Mitos) berhubungan dengan para dewa, tokoh yang disegani, dan sebagainya.

Sesuai dengan namanya, dongeng bahasa Sunda menggunakan bahasa Sunda sebagai bahasa pengantar. Dongeng biasanya memakai kata-kata yang mudah dipahami karena merupakan bahasa lisan sehari-hari.

Contoh Dongeng Bahasa Sunda

Dilansir dari Popmama, berikut adalah beberapa contoh dongeng bahasa Sunda pendek yang bisa menjadi inspirasi.

Dongeng Sunda
Dongeng Sunda

1. Wawales Ka Nu Telenges

Hiji mangsa sakadang puyuh kacida sediheunnana, sabab anakna sadua-dua anu karek gumuling teu aya dina sayangna. Padahal can lila diparaban.

Sabot indung jeung bapak puyuh ka luar tina sayang rek neangan hakaneun keur anakna, ari balik anakna geus teu aya. Nu aya teh ngan ukur getih ucrat-acret. Puyuh curiga ka beurit, sabab cenah geus lila manehna tunghal-tenghol kawas nu keur ngintip.

Malah puyuh meunang beja ti cangehgar nu tara bohong, cenah enya nangenan beurit ka luar tina sayang puyuh bari sungutna pinuh ku getih. Cangehgar teu bisa nulungan da si beurit kaburu kabur.

Bakat ku ngenes harita keneh puyuh jalu jeung bikang indit ka sayang alap-alap. Barang geus panggih derekdek puyuh jalu nyaritakeun kasedih hatena.

Alap-alap nyanggupan mangnaurkeun kasedih puyuh, cenah si beurit rek dijejewet. Ti harita alap-alap sok nyumput dina tangkal teureup, panonna mah teu weleh gular giler ka handap nempoan sugan beurit tea ka luar tina sayangna. Kungsi sakali mah alap-alap nyamber si monyong.

Ngan nu disamber rikat nyumput kana sayangna handapan tunggul. Ti harita nu diincer ku alap-alap tehteu ka luar deui.

Ari beurit sanggeus rumasa boga dosa ngahakan anak puyuh, bari dirina ngarasa diancam ku alap-alap, dina hiji peuting kabur. Ngan di perjalanan nyorang wahangan. Manehna teu biasaeun meuntas.

Keur huleng jentul di sisi wahangan naha atuh ari gajlok tehbangkong hejo ka hareupeun nana. Puguh we beurit teh kacida reuwaseunana, disangkana alap-alap ngudag, Ceuk beurit, “Alah sampean mah ngareureuwas!”.

“Naha make reuwas sakadang beurit, kawas boga dosa!” ceuk bangkong. “Rek kamana ieu teh wayah kieu geus aya di dieu?” ceuk bangkong deui.

Ngadenge omongan bangkong kitu teh beurit balaham-belehem asa kasindiran. Tungtungna mah beurit waleh hayang dipangmeuntaskeun, sabab cenah aya perlu ka beulah ditu. Bangkong nyanggupan ngan cenah kudu isuk dimana geus caang, sabab harita mah poek keneh.

Isukna bangkong nalian suku beurit beulah hareup. Tungtung tali nu sabeulahna deui ditalikeun kana sukuna beulah tukang. Geus kitu gajlok bangkong ka wahangan atuh beurit kagugusur.

Ti dinya mah soloyong we bangkong ngojay ka tengah wahangan. Puguh we bangkong beurateun biasana ngojay sorangan ari harita kudu meuntaskeun beurit.

Barang nepi ka tengah-tengah wahangan, bangkong teh hayang ngaheureuyan beurit. Ti dinya bangkong teh teuleum ka dasar wahangan. Atuh beurit ka bawa. Beurit gogorowokan embung di bawa teuteuleuman da cenah eungap. Tapi ku bangkong teu didenge, lep teuleun deui.

Ku sabab sababaraha kali di bawa teuleum, tungtungna mah beurit nepi ka hanteuna, paeh. Geus kitu mah bangkong seuri bari ambang-ambangan. Keur kitu teu kanyahoan ti tadina, kalayang alap-alap nu ngincer beurit ti kamari, seot nyamber beurit nu geus jadi bangke, ber dibawa hiber ka awang-awang.

Atuh bangkong ge ka bawa, roroesan paureun, da tara biasa ngapung. Mokaha we poe harita alap-alap meunang kauntungan. Sanggeus meakeun beurit nu sakitu lintuhna, bibilasna ku bangkong hejo.

Contoh dongeng bahasa Sunda
Gambar bebek

2. Entog Emas

Saurang patani nu kacida malaratna cicing di hiji saung gubuk nu geus reyot. Mang Julin patani ngaranna teh. Hirup sapopoena ngan dibaturan ku sakadang entog, hiji-hijina. Mang Julin kacida nyaaheunana ka eta sakadang entog teh, bubuhan manehna mah teu boga dulur-baraya, malih garwa mah.

Hiji poe manehna indit ka sawah, isuk-isuk pisan manehna geus indit, kabeneran dititah ku juragan Lurah pikeun ngabinihan sawahna. Ari digawena mah kapake pisan ku Juragan Lurah teh, kusabab Mang Julin segut pisan kana gawe nanaon oge. Ari entogna dikencarkeun di buruan gubuk teh, tara aya hariwangan.

Balik ti sawah wanci sariak layung, Mang Julin kacida laparna. Manehna ngadeuheus ka Pangeran, “Duh, Gusti. mun paparin abdi beunghar, meureun dahar nanaon oge bisa.” . Mang Julin teh dahar ngan jeung uyah. Sanggeus wareg mah manehna tuluy ngampihan entog di juru imah.

Isuk-isuk keneh Mang Julin kahudangkeun ku kingkilaban nu ayana ti juru imah. Panasaran, manehna tuluy cahya gugurilapan teh disampeurkeun. Manehna teu nyangka yen cahya nu kacida serabna teh tina kandang entog, singhoreng teh entogna endongan, endogna endog emas.

Mang Julin peupeureudeuyan, nyagap endog teh. Manehna kacida bungahna, eta endog emas, emas murni. “Bisa dijual ieu mah.” gerentesna.

Poe kadua, kitu deui, entogna ngaluarkeun endog emas deui hiji. Kitu saban poe, sakadang entog teh endogan endog emas hiji. Nya puguh Mang Julin teh jadi beunghar. Manehna geus boga sawah sorangan, imah gedong, balong, ternak entog, jeung harta lianna nu mucekil. Entog teh nyaan mawa rejeki keur Mang Julin.

Hiji poe, Mang Julin ngarasa cape mun kudu unggal poe ngadatangan kandang entog pikeun mawa endog emas pira hiji teh. Mang Julin sasadiaan bedog keur ngabeleh entog ngarah emasna kabeh kaluar, jadi manehna teu kudu mawaan unggal poe ka kandang entog.

Ari geus dibeleh entog teh, teu kaciri emas-emasna acan. Malahan entog teh paeh. Mang Julin teu bisa ngabebenah hartana. Manehna jadi miskin deui sabab unggal poe hartana beak dipake kabutuhan sapopoena.

Contoh dongeng bahasa Indonesia
Ilustrasi nyamuk

3. Reungit Sok Disada Na Ceuli

Di jaman baheula aya hiji karajaan nagara reungit, anu diratuan ku reungit awewe. Eta nagara teh pohara beungharna kacida. Tentarana garagah, kitu deui patihna anu satia.

Sang ratu kacida gindingna, pakeanana harurung herang, ditambah make geulang jeung suweng emas (perhiasan anting-anting jeung giwang emas), mani wibawa pisan pokona mah sang ratu teh.

Dina hiji peuting keur jemplang jempling, aya hiji sosok jelema nu asup ka karajaan reungit eta, kabeneran tentara anu jaragana teh sare talibra, atuh jongjon eta jelema asup ka kamar ratu. Kabeneran ratu oge keur tibra naker deuih.

Karayap eta jelema ngadeukeutan sang ratu reungit, tuluy suweng emas nu dipake ku ratu reungit dicopot, tapi kakarak ge dicopot sabeulah ratu reungit eta kaburu hudang manten, tuluy gogorowokan. “Tolong! Tolong! Tolong!”

Eta jelema terus langsung kabur kaluar bari mamawa suweng sabeulah. Tentara anu jaragana tuluy ngarudag, tapi eta jalma angger teu ka susul.

Isukna sang ratu marentah ka tentara jeung rahayatna. “Sakabeh bangsa reungit kudu nareangan suweng anu dipaling eta, tempoan kabeh dina unggal ceuli jelema!” ceuk ratu reungit teh.

Ti harita, sakabeh reungit nareangan eta suweng nepi ka kiwari, reungit-reungit teh masih keneh nareangan eta suweng nu sabeulahna. Nempoan kana unggal ceuli jelema-jelema bari disada “Suengngng! Suengng! Suengng!” cenah.

Itulah beberapa contoh dongeng bahasa Sunda singkat lucu. Kamu bisa menggunakan alat translate bahasa Sunda untuk membuat dongengmu sendiri.


Dapatkan berita terbaru! Ikuti kami di Google News dan dapatkan kabar terupdate langsung di genggaman.

Bagikan ke media sosial: