SemutAspal

Pidarta Bahasa Bali: Pengertian dan Contoh Pidato

Pengertian pidarta bahasa Bali
Pengertian pidarta bahasa Bali

Setiap kebudayaan tentu memiliki tata cara tersendiri dalam berpidato. Untuk masyarakat Bali, mereka mengenal yang namanya pidarta.

Pidarta bahasa Bali memiliki susunan yang mirip dengan pidato-pidato dalam bahasa lain. Kamu yang mencari referensi pidarta bisa melanjutkan membaca contoh pidarta bahasa Bali pendek di bawah ini.

Pengertian Pidarta

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), pengertian pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. Pidato juga bisa merupakan wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan khalayak.

Seperti yang telah dijelaskan, pidarta bahasa Bali bisa dibuat untuk berbagai macam tema misalnya kesehatan masyarakat, pendidikan, dan lingkungan. Berikut contoh pidarta bahasa Bali, seperti yang dilansir dari Kumparan.

Contoh Pidato Bahasa Bali tentang Seni Budaya

Berikut adalah satu contoh pidarta bahasa Bali pendek tentang budaya yang bisa kamu jadikan referensi.

Promo garansi Shopee

Kepala SMAN 1 Mengwi sane dahat kesumayang titiang.
Bapak lan ibu guru SMAN 1 Mengwi sane wangiang titiang.
Para sisya SMAN 1 Mengwi sane tresnasihin titiang.

Pinih ajeng, lugrayang titiang ngaturang angayubagia majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, santukan asung kertha waranugrahan Ida, titiang sareng ida dane sami mangkin prasida polih mekunyit dialas ring Aula SMAN 1 Mengwi puniki. Sedereng titiang ngawitang pidarta ne mangkin, ngiring ulengan pikayun melarapan antuk pangastungkara panganjali umat Om Swastiastu.

Ida dane sareng sami sane kesumayang titiang, ring galah sane becik puniki titiang jagi matur nganinin indik “Ngelestariang Seni & Budaya Bali”. Seni budaya Bali sampun makembang becat gati wireh prasida wenten sane saking alit sampun kapicayaning seni, seni musik tradisional Bali, seni Tari, utawi seni lukis Bali. Napi malih ring jagat sekadi mangkin, kesenian Bali punika sane jakti ngranayang Bali terkenal ring dura negara mawit kacingak ring internet, taler sane ngranayang tamu dura negara punika melancaran ka jagat Baline. Akeh contoh sane prasida kecingak ring parindikan sekadi mangkin, minakadi tradisi budaya Baline sane kalalian, minakadi alit-alit sane nenten resep ring anggah ungguhing basa Bali napi malih ring nyurat aksara Bali.

Contoh ring ungkur punika prasida ngranayang budaya Bali ne sayan-sayan surup utawi ilang. Mangda nenten sekadi punika, ngiring sareng sami ngelestariang budaya lan seni Baline mangda tetep urip lan me-taksu tur lestari.

Inggih Ida dane sareng sami sane wangiang titiang, dumogi napi sane kabaktayang tityng mapikenoh majeng ring ida dane sareng sami. Wantah asapunika sane antuk titiang ngaturang. Akeh tityang matur, tur akeh iwang tityang, yening sekadi punika titiang nunas geng rena sinampura ring wenten karaos titiang sane nenten manut ring manah. Sineb titiang antuk Parama Shanti,

Om Santhi Santhi Om

Contoh Pidarta Bahasa Bali

Berikut adalah satu contoh pidato bahasa Bali pendek yang bisa kamu jadikan referensi.

Om Swastiastu

Bapak Kepala Sekolah sane wangiang titiang.
Bapak lan ibu guru sane baktinin titiang.
Miwah para sisia sami sane kusumayang lan tresnasihin titiang.

Angayubagia pisan titiang polih ngemiletin pacentokan mapidato puniki. Titiang uning ring padewekan belog, jugul apunggung, tur pangkah milu-milu tuung. Meled manah titang sareng ngrameang wali warsa sekolah.

Para semeton sinamian, pakrimikan para penglingsire, muah surat kabare mungguing kawentenan I raga, para truna trunine sampun keni pinungkan kemerosotan moral, wastanin titiang ngandap-ngesorang kasusilaan. Wiakti makeh pracihnan ipun, umpami: kaping siki, para gurune pakrengkeng pakrimik, ngandikayang evaluasi para sisiane mangkin makeh sane ring sor patakon, tur kocap tan prasida urukang. Jengah manah titiang miragiang indike puniki. Praciri kaping kalih, makeh para trunane oneng mapunyah-punyahan, katagihan tuak arak, miwah miras sane tiosan. Yening sampun punyah, napi malih sampun keni narkoba, obat berbahaya punika.

Meweh sampun nambanin meweh sami, rerama, kluarga jantos banjare taler keni pakeweh. Yening sampun punyah, munyine ngawag, parisolah ngapak-apak, ngadug-adug. Pedih rasane ngatonang indike puniki. Praciri kaping tiga, para sisiane makeh katelimpung matungkas majaguran ring margi-margi sareng sami sisia ngawinang paiketan para sisiane belah buyar, ngicalang kagilikan masemeton sejeroning sisia. Yening nglimbak patungkas puniki prasida nguugang Negara Kesatuan I ragane. Pracihna kacatur, inggih punika parilaksana tan manut gama, bebas tanpawates sajeroning truna-truni, sane mapuara ngusakang paridabdab masekolah. Jejeh ngeri titiang ngrawatang di mata parisolah sakadi puniki.

Para semeton sinamian, titiang nunas pangampura, santukan titiang ngelanturang sane wastanin titiang ngandap-ngesorang kasusilan truna-trunine I wau, menawi I raga keni silih sinunggil ipun. Nangin dumadak para sisa iriki bebas saking catur mala punika. Ngiring mangkin midabdabin mangda pinungkan I wau tan nglahlah ngrangsuk ring padewekan. I raga para sisia patut eling ring swadarmaning sisia, inggih punika seleg malajah, sumungkem ring pituduh rerama, susrusa ring pawarah guru. Wantah ring mungpung truna pinih becika murukang rage.

Kaping kalih dohin punika sane mawasta miras sane makrana punyah, miwah narkoba sane makrana ngreredang bayu miwah tuuh. Ketiga ngiring sareng sami eling ring raga. I raga masemeton sareng sami ring sajebag Negara Indonesia Impasin pisan punika sane makrana biuta sajeroning pagubugan para sisia. Makeh sane patut laksayang, sane ngawerdiang dewek, umpami macentok seni budaya, macentok mapadu olah raga, macentok sajeroning iptek muah sane lianan. Kacatur patut eling ring sesame sane manggeh kasusilan. Kelidan gegodane sane prasida ngusakang katelebane nguruh kaweruhan, pagehin ragane antuk budi pakerti sane becik, keret indriane tur poras-poras masuitra.

Inggih asapunika atur titiang ngindikang menakadi Ngrajegang Kasusilan, make kirang langkung lan manawi wenten tan manut ring arsa, sekadi unjuk lungsur, anggah ungguhin basa, titiang nunas geng rena sinampura. Pinaka pingintat atur titiang antuk parama shanti,

Om Shanti Shanti Shanti Om

Contoh Pidarta Tema Lingkungan

10 contoh pidarta bahasa Bali pendek
Pengertian pidarta bahasa Bali

Dilansir dari JatimNetwork, berikut adalah contoh teks pidarta bahasa Bali pendek singkat tentang lingkungan.

Om Swastiastu

Semeton, idadane sareng sami sane prasida rauh ring genah puniki. Titiang merasa gargita pisan, duaning ratu ida dane prasida kacunduk, tur samian kapica karahayuan, seger oger.

Ring tepengan sekadi mangkin, titiang jaga ngaturang ring ajeng pamiarsa sareng sami ngeninin indik lingkungan, yening aturang titiang ring sastra bali inggih punika palemahan wiadin lingkungan Palemahan pinaka silih sinunggil pahan ring Tri hita karana. Tri Hita Karana punika nenten sios malih wantah tetiga sane prasida ngranayang iraga rena. Titiang nenten panjang atur indik tri hita karana, nanging pabaosan ring patemon titiang sareng iratu sareng sami ring galahe puniki cutetang titiang jaga ngaturang indik sampah. Sampah, luwu, mis wiadin barang sane sampun nenten dados kaanggen malih, wiadin sane sampun tan maguna malih. Umpaminipun bungkos roko, bungkus jaja, miwah sane lenlenan.

Ratu ida dane sareng sami.

Sampah wiadin luwu punika wenten duang soroh, inggih punika:

  • Luwu organik punika luwu sakeng entik-entikan sane marupa don-donan, carang kayu, wohwohan. Tain buron sekadi kambing, sampi miwah sane lianan, nika ngranjing ring luwu organik. Luwu organik punika yening jagi kaolah malih, nika dados lemek wiadin pupuk ring raos mangkine.
  • Luwu anorganik, inggih punika luwu sane sakeng tan entik-entikan. Minakadi belahan kaca, belahan pucung lan keramik, besi, utawi plastik. Ring pahan puniki taler ngranjing sampah radioaktif.

Pamiarsa sareng sami.

Indayang mangkin uratiang ring palemahan duene soang soang. Ring genah makarya wiadin kantor, ring umah jero puri griya soang-soang. Ring margi ring angkutan umum, miwah ring genah sane tiosan. Ring pura manawi. Akeh kantun wenten luwu mabrarakan, ngardi palemahane nenten asri. Yening luwu ring margine punika yening sampun ngempetin jlinjing, nika makardi toyan sabehe meluab ke margine, ngantos ka paumahan, napi malih yening sabehe ageng. Ngiring macecingak malih, luwu ring tukade, ring danu, ring pasisi wiadin pasih, ring genah-genah sioasan ring pasar umpaminipun. Asapunapi kawentenanne?

Indik luwu wiadin sampah puniki sobyahang titiang ring ajeng sameton sareng sami, tuah ngentenin komanten. Mapan sareng sami sampun uning.

Sane dahat patut kauratiang mangkin, sapunapiang sampah wiadin luwune punika? Sampunang dumun indik luwu sane wenten ring tukad, ring danu, ring margi. Ngiring luwu sane wenten ring kantor, jero, umah, puri, griya soang-soang sane becikang dumun. Luwu ring paon, pawaregan, perantenan. Luwu sane marupa gluwang, plastik, luwu plalian alit-alit duwene, luwu pecah belah sekadi meka, pucung, keramik, wiadin barang siosan. Nika iringang titiang ratu ida dane mangda uratian, mangda kawikanin. Riantukan luwu sane wenten ring paumahan punika sane pinih akeh.

Niki tunasang titiang ring sameton sareng sami, mangda sampah wiadin luwu ring paumahan soang-soang prasida katitenin mangdane palemahan wiadin lingkungan duene tetep asri lan lestari.Yening paumahan soang-soang sampun prasida asri, pastika lingkungan wiadin bebanjarane taler asri tur lestari.

Ratu, idadane sareng sami, pamekasne aturang titiang ngiring sareng sami uratian ring sampah wiadin luwu puniki, mangdane palemahane prasida asri tur lestari.

Titiang nentan panjang atur malih. Iratu ida dane sareng sami sampun ngawikanin. Titiang wantah mapinget komenten, sira ugi wenten sane lali.

Inggih ratu ida dane para pamiarsa lan pemilet sinamian.

Wantah asapunika titiang prasida matur ring ajeng pamiarsa. Dumogi napi sane aturang titiang wenten pikenoh ipun. Ampurayang indik basa basita paribasa, sor singgih basan titiang nenten manut ring sarejoning manah.

Puputang titiang antuk parama santhi

Om Santhi Santhi Santhi Om

Contoh Pidarta Tema Hari Kemerdekaan

Dilansir dari JatimNetwork, berikut adalah contoh pidarta bahasa Bali panjang tentang hari kemerdekaan Indonesia.

Suksma aturang titiang majeng ring pengeter acara antuk galah sane kapaica ring titiang.

Sedurung titiang ngelanturang atur ngiring pinih ajeng iraga sareng sami nunas ica majeng ring ida sang Hyang Widhi, duaning sangkaning paswecan Ida presida raris iraga mesadu ajeng ring galahe tur genahe sane becik puniki.

Om Swastiastu

Sane wangiang titiang Bapak Camat
Sane wangiang titiang Bapak Perbekel
Sane wangiang titiang Kepala Sekolah
Sane wangiang titiang staf dewan guru sekolah

Sapunika taler ida dane sareng sami sane ten presida ojah titiang saka siki sane dahat suksmayang tur tresna asihin titiang.

Ida dane sareng sami,

Ring rahina mangkin 17 Agustus 2022

Kelaksanayang Acara Peringatan Hut Kemerdekaan Republik Indonesia sane kaping 78. dumogi sangkaning acara peringatan puniki presida raris semangat patriotik pahlawan kemerdekaan katulad olih para warga ring sejebag jagat Indonesia pamekasne oleh para yowana. Napi ke mawinan wenten pengaptin titiang kadi asapunika? Duaning acara peringatan puniki madwe kasuksman sane becik pisan inggih punika mawit acara peringatan puniki iraga presida pacang uning tur eling ring jasa para pahlawane punika. Raris yening sampun setata eling ring jasa para pahlawan, pastika sampun iraga nenten pacang ngusakin panegara puniki.

Ida dane sareng sami taler dewek titiang patutnyane setata miara panegara indonesia sane sampun merdeka puniki antuk ngemargiang wewangunan. wewangunan punika nenten ja wantah ring fisik kemanten. mental spiritual iraga patuut taler kewangun mangda sida raris meparilaksana sane becik sane manut ring perundang-undangan ring Indonesia. yening sampun iraga presida ngemargiang wewangunan punika, pastika sampun arwah para pejuang kemerdekaan ngemolihang napi sane sampun dados pengapti para pejuang punika.

Inggih ida dane sane wangiang titiang, asapunika presida antuk titiang nartayang indik kasuksman Acara Peringatan HUT RI ke-78 puniki. ngiring ngawit saking mangkin, iraga sareng sami setata miara keasrian panegara indonesia tur mawit saking wewidangan iraga soang-soang. Yen prade wenten atur titiang sane nenten mungguh ring pekahyunan, titiang nunas geng rna pangampura.

Maka wasananing atur, sineb titiang antuk parama santih.

Om Shanti Shanti Shanti Om

FAQ

Apa itu pidarta?

Pidarta adalah pidato dalam bahasa Bali.

Apa salam akhir yang digunakan ketika pidarta?

Salam akhir yang dipakai untuk pidarta adalah Om Shanti Shanti Om.

Selesai membaca artikel tentang pidarta bahasa Bali, coba alat translate bahasa Bali di SemutAspal.


Dapatkan berita terbaru! Ikuti kami di Google News dan dapatkan kabar terupdate langsung di genggaman.

Promo garansi Shopee
Yosua Herbi
Herbi adalah seorang Web Developer asal Jawa Tengah lulusan D-3 Manajemen Informatika. Memiliki pengalaman dan kecintaan di bidang geopolitik, keuangan, pemrograman, digital marketing, dan sosial.