Pidato Bahasa Jawa tentang Perpisahan Sederhana

Pidato bahasa Jawa tentang perpisahan kelas 6

Terkadang, kita sebagai seorang siswa diminta untuk membuat sebuah teks pidato perpisahan bahasa Jawa. Entah untuk keperluan pelajaran maupun dibacakan pada sebuah acara perpisahan.

Berikut salah satu contoh pidato bahasa Jawa tentang perpisahan kelas 6.


Sugeng siyang,
Dumatheng Bapak Kepala Sekolah
Dumatheng Bapak lan Ibu guru
Lan dumatheng kanca-kanca ingkang kula tresnani

Monggo kita sesarengan njunjungake puja puji syukur marang Gusti amargi sampun maringi berkah lan karunia sahingga kita saged makempal sesarengan ing panggenan punika kanthi sehat.

Kula minangka wakil saking siswa kelas XII SMK 1 Karomaju, ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami dhumateng Bapak lan Ibu Guru, awit saking sih katresnan anggenipun nggulawentah dhumateng kula sekanca, saengga saged ngrampungaken kewajiban anggen kula sakanca ngangsu kawruh wonten ing pawitan punika.

Kula sakanca namung saged memuji, mugi-mugi sedaya amal lan kesaenan Bapak lan Ibu Guru pikantuk pinwales saking Gusti Allah ingkang Maha Agung, saha tansah pinaringan kasarasan, kawilujengan, lan ketentreman saengga saged nggulawentah dhateng adhik-adhik kelas sedaya ngantos dumugi paripurna kanthi biji ingkang maremaken.

Mboten kesupen kula sakanca ugi nyuwun pangapunten, awit kula sakanca asring ndamel Bapak lan Ibu guru duka lan kuciwa, awit saking atur saha solah bawa kula sakanca ingkang mboten mranani penggalih panjenengan sedaya.

Dhumateng Bapak/Ibu Guru lan adhik-adhik sedaya, sepisan malih kula ndedonga mugi tansah pinaringan rahmat saha barokahing Gusti Allah, Amin..

Cekap semanten ingkang saged kula kaaturaken mbok bilih wonten klenta-klentu, kula nyuwun pangapunten.

Sugeng siyang.


Begitulah contoh pidato bahasa Jawa tentang perpisahan sederhana. Semoga membantu dan bisa lebih disempurnakan.

Terima kasih.

Bagikan ke media sosial:

Tutup